عناصر نمودارها

سبک کوچک

Design

Html

CSS

Jquery

WordPress

PHP

سبک متوسط

Design

Html

CSS

Jquery

سبک بزرگ

Design

Html

CSS

Design

Html

نمودار گرد

Pie - Flat

Modern

Custom

Pie - Small

Pie - Small

Pie - Small

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Do - Flat

Modern

Custom

Pie - Small

Pie - Small

Pie - Small

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Pie 2 value

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Medium - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

Large - 4 values

 • One
 • Two
 • Three
 • Four

نمودار خطی

Bar - Flat

Bar - Modern

Bar - Flat - 3 values

Bar - Modern - 3 values

Bar - Flat - 3 values

 • One
 • Two
 • Three

Line - Flat

Line - Modern

Line - Flat - 3 values

Line - Modern - 3 values

Line - Flat - 3 values

 • One
 • Two
 • Three
علایق خود را منتشر کنید