ویژگی های دکمه

  • 8 سبک نمایش
  • دارای سه شکل
  • 19 رنگ پیش فرض
  • رنگ سفارشی
  • پس زمینه سفارشی
  • گردینت سفارشی
  • 4 اندازه دکمه
  • دکمه تراز
  • اضافه کردن آیکون

دکمه مدرن

دکمه کلاسیک

دکمه تخت

طرح کلی دکمه

دکمه 3D

دکمه گردینت